B. SAHIN HOUSE
Taksim - 2003
NAME : B. SAHIN House
DESIGN : KORİNT Mimarlık